Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST (KROUŽKY), PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, EXKURZE  A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

dále „obchodní podmínky“

I. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích mimoškolních služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce. Právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Věda nás baví o.p.s.
Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČ: 242 04 137, DIČ: CZ242 04 137
Statutární orgán: Charles Adam Peake, ředitel
Právní forma: obecně prospěšná společnost

III. Poskytované služby

Organizace kroužků a příměstských táborů, exkurzí a dalších vzdělávacích programů a akcí pro děti a mládež zaměřených na popularizaci vědy (dále společně též „akce“ nebo „aktivita“).

IV. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projeveného zájmu klienta (osobně, telefonicky, e-mailem, vyplněním papírové přihlášky, přihlášením na internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti žáka na akci, zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb, podmínky uspořádání akce, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas se sdělenými podmínkami poskytnutí poptávané služby a těmito obchodními podmínkami podáním (doručením) písemné přihlášky/objednávky poskytovateli. Přihláška/objednávka se považuje za doručenou též předáním vedoucímu kroužku, tábora či jiné aktivity organizované poskytovatelem. Za doručenou se považuje i písemná přihláška/objednávka zaslaná e-mailem nebo přihlášení klienta online prostřednictvím webu www.krouzky.cz.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká doručením písemné přihlášky/objednávky poskytovateli. Klient odevzdáním přihlášky/objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah vzniká i doručením přihlášky/objednávky e-mailem nebo registrací na internetu.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být provedena do týdne od přihlášení/objednání, a to jedním z těchto způsobů:

 • převodem na účet poskytovatele; poskytovatel klientovi sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu
 • v případě výslovného požadavku klienta, například v případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta, apod.), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci; údaje pro vystavení faktury klient dodá poskytovateli; poskytovatel vystaví fakturu se 14 denní splatností
 • ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově; v takovém případě klient obdrží od poskytovatele o provedené platbě daňový doklad

V případě platby za kroužek, který žák začne navštěvovat v průběhu pololetí (po zahájení kroužku), bude cena snížena, a to podle následujících pravidel:

 • začátek účasti na kroužku od 4. lekce – cena bude přepočtena podle počtu zbývajících lekcí + 200 Kč poplatek za administrativu a náklady spojené s dodáním materiálu na kroužek.

VI. Překážky na straně klienta

Nemoc, karanténa

V případě nemožnosti žáka účastnit se z důvodů dlouhodobé nemoci nebo karantény kroužku, tábora nebo jiného vzdělávacího programu pro děti a mládež, na který je přihlášen, oznámí klient poskytovateli tuto skutečnost bezodkladně písemnou formou a doloží potvrzení lékaře. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený e-mail nebo SMS. Poskytovatel přijetí tohoto oznámení klientovi potvrdí. U kroužku se za dlouhodobou nemoc považuje nemoc delší než tři týdny, v případě tábora nemoc delší než tři dny. Karanténa je pro účely překážky na straně klienta relevantní, pokud trvá alespoň tři týdny.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení klienta poskytovateli.

Ke dni ukončení smluvního vztahu provede poskytovatel vyúčtování již poskytnutých služeb. Ve vyúčtování poskytovatel zohlední zejména fixní náklady aktivity a absolvované hodiny. Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování odečíst storno poplatek ve výši 200 Kč. 

Zrušení účasti žáka na exkurzi z důvodu nemoci se řídí článkem VIII. těchto obchodních podmínek.

Jiné

V případě pozdního přihlášení na příměstský tábor poskytovatel negarantuje zajištění stravy na první den akce.

V případě neúčasti klienta na některých lekcích dané aktivity z jiného důvodu na straně klienta než je dlouhodobá nemoc nevzniká klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části. Nárok klienta na vrácení zaplacené ceny (nebo její části v případě onemocnění v proběhu konání aktivity) vzniká pouze v případě úplného ukončení smluvního vztahu z důvodu dlouhodobé nemoci, jak je popsáno výše.

Děti se speciálními potřebami, mohou kroužek/tábor navštěvovat jen s asistentem. Rodič je povinen uvést specifika omezení a zajistit asistenta. V opačném případě je poskytovatel oprávněn dítě vyloučit z aktivity.

Poskytovatel je oprávněn vyloučit klienta z aktivity z důvodu porušování školního řádu školy, v níž je aktivita organizována nebo z důvodu chování narušujícího organizaci a vedení aktivity. V případě takového vyloučení je klientovi vrácena poměrná část ceny za služby klientem z důvodu vyloučení neposkytnuté snížená o 30% (fixní náklady na služby).

V případě nemožnosti žáka účastnit se online kroužku z důvodů nefunkční výpočetní techniky, připojení k internetu a podobně, se jedná o závadu na straně klienta a proto není možné nárokovat vrácení platby.

V případě odmítnutí prokázání splnění závazných hygienických podmínek stanovených Vládou ČR nebo orgánem státní správy pro účast na kroužku nebo příměstském táboře (PCR test, antigen test, certifikát o očkování apod.) platí storno podmínky uvedené v bodě VIII. těchto obchodních podmínek.

VII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni oznámení o zrušení aktivity. V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto obou případech překážek na straně poskytovatele bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají. V případě, že aktivita nebude vůbec zahájena, vrací poskytovatel klientovi celou uhrazenou cenu za aktivitu.

Kroužek nebo jinou aktivitu může poskytovatel zrušit i z jiných objektivních důvodů (např. uzavření škol, karanténa apod.). O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V případě zrušení kroužku před jeho zahájením má klient nárok na vrácení 100% uhrazené ceny.

V případě zrušení kroužku v jeho průběhu nahradí poskytovatel klientovi zbývající lekce poukazem na lekce v dalším školním pololetí nebo školním roce. Na výslovnou žádost klienta, a pokud klient poukaz odmítne, vrací poskytovatel klientovi částku ve výši 100% z ceny zrušených lekcí.

VIII. Storno podmínky poskytování služeb

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných lekcí aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z kroužku

 • pokud došlo k odhlášení před 2. lekcí, neúčtujeme žádný storno poplatek a vrátíme Vám celou uhrazenou částku
 • pokud došlo k odhlášení před 4. lekcí, činí storno poplatek 50 % uhrazené částky
 • pokud došlo k odhlášení před 7. lekcí, činí storno poplatek 70 % uhrazené částky
 • pokud došlo k odhlášení po 7. lekci, činí storno poplatek 100 % uhrazené částky

Storno poplatky při odhlášení dítěte z příměstského tábora

 • V případě odhlášení 10 a méně pracovních dní před zahájením tábora činí storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora.
 • V případě odhlášení 5 a méně pracovních dní před zahájením tábora činí storno poplatek 100 % z celkové ceny tábora.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z vědecké exkurze

 • Při odhlášení klienta tři a méně pracovních dní před konáním exkurze je storno poplatek ve výši 100 % ceny exkurze.
 • V případě odhlášení klienta pět pracovních dní před konáním exkurze činí storno poplatek 50 % z ceny exkurze.
 • V případě doložení lékařského potvrzení o nemoci klienta (žáka) do třech pracovních dnů po uskutečněné exkurzi, vrátí poskytovatel klientovi celou částku sníženou o skutečně vzniklé a vynaložené náklady poskytovatele.

Storno poplatky při jiné aktivitě (např. rodinné nebo firemní akce):

 • Zrušení akce klientem 10 a méně pracovních dní před konáním akce činí storno poplatek 50 % z celkové ceny akce.
 • Zrušení akce klientem 5 a méně pracovních dní před konáním akce činí storno poplatek 100 % z celkové ceny akce.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z online kroužku

 • V případě odhlášení 10 a méně pracovních dní před zahájením online kroužku činí storno poplatek 50 % z celkové ceny online kroužku.
 • V případě odhlášení 5 a méně pracovních dní před zahájením online kroužku činí storno poplatek 100 % z celkové ceny online kroužku.

Pokud jsou se zrušením účasti na aktivitě spojené další náklady (administrační, poštovné, materiální apod.) může ještě poskytovatel navýšit storno poplatek o 250 Kč.

IX. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt, objednávkový list apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky/objednávky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

X. Vratky

Pokud v souladu s těmito obchodními podmínkami vznikne klientovi nárok na vrácení ceny nebo části ceny za službu, vrátí poskytovatel klientovi cenu, resp. její část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VI. resp. VIII. těchto obchodních podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet klienta na základě písemné žádosti klienta o vrácení ceny resp. její části. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí zejména obsahovat jméno a příjmení klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu a číslo účtu, na něž má být cena nebo její část vrácena. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí být klientem poskytovateli doručena do tří měsíců od vzniku nároku na vratku (na email info@krouzky.cz).

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

V případě zrušení online kroužku dle Obchodních podmínek (Storno poplatky při odhlášení dítěte z online kroužku) jsou platby, které byly zaslány bankovním převodem nebo platební kartou zaslány zpět na účet, z kterého platby přišly. V případě úhrady online kroužku voucherem dochází k obnově hodnoty voucheru na původní výši.

Nevyužité poukazy vydané jako náhrada za neodučené lekce kroužku s platností do 31.10.2021 lze proplatit za hotovost do 31.12.2021.

XI. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného či nouzového stavu, živelné katastrofy, pandemie a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele v důsledku změny zákona či jiného legislativního opatření nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XII. Osobní údaje, souhlas se zpracováním

Podmínky zpracování osobních údajů klienta jsou obsahem dokumentu „zásady zpracování osobních údajů“, který je klientům dostupný na stránkách poskytovatele www.krouzky.cz.

XIII. Podmínky pro užití dárkového poukazu

Dárkový poukaz vydaný poskytovatelem je přenositelný. Dárkový poukaz nemůže být směněn za hotovost.

Za případné změny poukazu bude účtován administrativní poplatek 300 Kč

XII. Podmínky pro užití poukazu NOUZOVÝ STAV 2020

Poukaz Nouzový stav 2020 vydává poskytovatel pro své klienty jako náhradu za lekce kroužků, které nemohly být odučeny v důsledku vyšší moci - pandemie nemoci Covid 19 a s ní spojených krizových opatření Vlády ČR. Podmínky uplatnění poukazu jsou uvedeny na poukaze a v těchto obchodních podmínkách:

 • poukaz nemůže být použit opakovaně
 • poukaz nemůže být využit spolu s dalším poukazem
 • uplatněním poukazu na nákup služeb nebo směnu za hotovost, případně neuplatněním poukazu v době jeho platnosti a propadnutím poukazu, jsou vypořádány veškeré případné nároky na náhradu za kroužky, které se v druhém pololetí školního roku 2019/2020 nekonaly v důsledku pandemie Covid 19 a souvisejících krizových opatření Vlády ČR
 • od 01.9.2020 lze poukaz bez odečtení administrativního poplatku směnit za hotovost

XIII. Podmínky k akci Odměna za doporučení 2021

 • Každý přihlášený účastník obdrží kód na odměnu za doporučení dalšího nového účastníka (nikdy se neúčastnil táborů ani kroužků Věda nás baví) ve výši 100,- Kč, tento kód bude zaslán při registraci na tábor. Na přihlášky vzniklé před vyhlášením akce zašleme kód dodatečně.
 • Kód může být předán více lidem, počet není omezen. Nárok na odměnu (při splnění podmínek) vzniká za každého přihlášeného účastníka s tímto kódem.
 • Kód nelze použít na sourozence, cena již bude zvýhodněna sourozeneckou slevou.
 • Za jednoho doporučeného účasníka vzniká nárok na odměnu pouze 1x.
 • Odměna náleží účastníkovi až po skončení tábora, obě děti se musí zúčastnit celého turnusu tábora a přihlášky musí být uhrazeny. Nárok zaniká v případě nemoci jednoho z účastníků
 • Odměna za doporučení bude automaticky vypořádána po skončení tábora

XIV. Ostatní podmínky k táborům podporovaným MŠMT 2021 zdarma

 • Přihláška na tento typ tábora je závazná, neslouží pouze jako rezervace místa
 • Tábor může být zrušen ze strany pořadatele i v jeho průběhu v  případě nenaplnění tábora minimálním počtem dětí stanoveným MŠMT, a to bez nároku na náhradu.
 • V případě neúčasti přihlášeného dítěte na táboře z důvodu nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení.
 • Na tento typ tábora nelze uplatnit žádné akce, slevy a odměny.
 • Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

XV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek. 

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP a všechna jejich ustanovení považuje za srozumitelná.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník pokud je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu. Více informací o mimosoudním řešení sporů zákazník nalezne zde.

Poskytovatel nedává klientovi svolení k užívání ochranných známek, obchodní firmy či loga poskytovatele.

Tyto aktualizované obchodní podmínky jsou platné od  01. 09. 2020.

V Praze dne 01. 09. 2020

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování