Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“), mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

Kontaktní údaje Správce

Věda nás baví o.p.s.
Horská 2040/3, Nové Město
128 00 Praha 2
info@vedanasbavi.cz

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků.

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci dále společně jen Zákazník.

Kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie.
 • Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Další údaje - třída dítěte, škola dítěte, město, cookies.
 • Citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na kroužku a/nebo příměstském táboře.

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

 1. Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vznesený dotaz, pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

  Jedná se zejména o tyto účely:
  • Odeslání zájmu či přihlášky na kroužek, tábor či jinou aktivitu.
  • Zájem o pracovní pozici u Správce.
  • Procesy spojené s identifikací zákazníka.
  • Komunikace se zákazníkem.
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  Jedná se zejména o tyto účely:
  • Plnění zákonných daňových a účetních povinností.
 3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 4. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou.
  Jedná se zejména o tyto účely:
  • Vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory.
  • Vyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek.
  • Zpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek.
 5. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel.
  Jedná se zejména o tyto účely:
  • Zasílání obchodních sdělení s nabídkami volnočasových aktivit pro děti. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů spřízněných se Správcem. Těmto subjektům nebudou předány žádné osobní údaje.
   Jmenovitě jde o nabídku společností:
   • Omniveda Group s.r.o., Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00 Praha 1. IČ: 24287580
   • Clubs & Camps s.r.o., Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00 Praha 1. IČ: 04490738
  • Pořízení a zveřejnění fotografií z kroužků, táborů či jiných akcí.
  • Zpracování cookies pro marketingové účely (retargeting).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu.

 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů v souladu s oprávněným zájmem správce doba tří (3) let od okamžiku vzniku právního důvodu pro zpracování osobních údajů.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a tří (3) let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávány po dobu pěti (5) let, nejdéle však do odvolání souhlasu.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů příslušnému správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Automatizované zpracování údajů je použito např. za účelem zjištění nároku zákazníka na slevu apod.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • Web4U – hostingové služby
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics, Google AdWords
 • Seznam – Sklik
 • Smartlook - vytváření přehledu o chování návštěvníků
 • Distributorské společnosti – Česká pošta, PPL apod.
 • Poskytovatel interního informačního systému
 • Poskytovatelé platebních brán
 • Školy
 • Účetní firma
 • Banky

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je informován o svém právu:

 • Požadovat od správce přístup k osobním údajům;
 • Na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování,
 • Na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;
 • Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí takové zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení;
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, Správce, či jím pověřená osoba, na žádost subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Za podmínek stanovených Nařízením, Zákonem a ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů Správce usnadňuje výkon práv Subjektu údajů prostřednictvím formuláře na této stránce.

Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz